Keresés EN

Felhasználási feltételek

Alapfogalmak  

Szolgáltató : A We Love Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-174253; adószám: 24381383-2-41;  képviseli: Tamasi Szilvia ügyvezető önállóan).  

Honlap : A www.welovebudapest.com és a welovebalaton.hu weboldalak együttesen.  Szjt.: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.  

Grtv.: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  évi XLVIII. törvény.  

Fttv.: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.  évi XLVII. törvény.  

Tpvt.: A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi  LVII. törvény.  

Ekertv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.  

Szrtv.: szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény.  

Mttv.: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény.  

Smtv.: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.  törvény.  

Felhasználó: Minden olyan személy, aki a Honlapot bármilyen céllal meglátogatja, felkeresi,  az azon közzétett tartalmat megismeri, azt megosztja, kommenteli (észrevételt, úgynevezett  kommentet helyez el), illetve bármilyen egyéb módon felhasználja, hasznosítja vagy  megismerhetővé teszi.  

Tartalom: A Honlapon fellelhető bármely tartalom, így különösen, de nem kizárólagosan az  irodalmi alkotások, cikkek, publicisztikák, képek, videók, grafikai megoldások. A Honlapon  található minden tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, a Szolgáltatót, mint szerzőt a Tartalom tekintetében az Szjt. szerinti kizárólagos és teljeskörű szerzői jogi védelem illeti  meg. A Tartalom vonatkozásában egyebekben az Szjt. rendelkezései irányadóak. A Tartalom  részét nem képezik a Honlapon megtalálható, hírügynökségek hírei és képei (Hirdetési  Tartalom). 

Megosztás : A Tartalomnak – elsősorban, de nem kizárólagosan a Szolgáltató publicisztikai  műveinek – módosítás nélküli (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, saját Youtube csatorna stb.) - hozzáférhetővé tétele a Felhasználó által.  

Hirdetés: Minden olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely  birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi  eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Hirdető neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.  

Hirdető: Az a személy, akinek érdekében a Hirdetés közzétételre kerül, illetve aki a saját  érdekében a Hirdetést, illetve annak közzétételét a Szolgáltatótól megrendeli (ideértve a  Hirdető megbízásából eljáró szolgáltatót és ügynökséget is).  

Üzleti titok: Minden olyan információ, adat, irat, amelyet a Szolgáltató a Hirdetővel közöl,  különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban, illetve az ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat, a Hirdető tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Szolgáltató tudomására jutnak jelen szerződés kapcsán.  

Médium: A Szolgáltató által üzemeltetett mobil alkalmazások, mobil kiadványok (mobil  készülékekre optimalizált weboldalak), online termékek (weboldal), direkt marketing eszközök,  print kiadványok.  

Reklámstatisztika: Az online felületek esetén a Google Analytics és/vagy az Adverticum  adszervere által előállított, a hirdetések kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés- (AV), egyedi látogató (UV) és kattintási (CT) - számát napi elosztásban rögzítő statisztika. Egyes webes, mobil és direkt marketing megjelenések esetén a mobil operátoroktól  kapott, illetve a direkt marketing kiküldő alkalmazásból kinyert kimutatások.  

Speciális hirdetés: Speciálisnak minősül minden olyan hirdetés, mely az árlistában szereplő  normál, rögzített méretű hirdetésektől eltér, és/vagy eltakarja a tartalmat, megszakítja az oldal  letöltődését, megakasztja az oldal rendeltetésszerű használatát, vagy megjelenése az oldal  kódjába való beavatkozást igényel.  

Net-net ár: A Hirdetés a Szolgáltató mindenkori tarifatáblázatában szereplő listaárának  felárakkal növelt, kedvezményekkel és ügynökségi jutalékkal csökkentett ÁFA nélküli ára. 

Teljesítés: A Hirdetés Szolgáltató általi szerződésszerű közzététele. A Teljesítés lehet  részteljesítés, amely olyan esetben fordul elő, amikor a Hirdetés közzététele több  hónapot/ismétlődő időszakot érint, és az egyes hónapokban/ismétlődő időszakokban közzétett Hirdetések úgynevezett részteljesítései a megrendelésnek.  

I. Felhasználási Általános Szerződési Feltételek  

Jelen Felhasználási Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek1)  szabályozzák a We Love Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:  Szolgáltató) és a www.welovebudapest.com, valamint a welovebalaton.hu weboldalon (a  továbbiakban: Honlap) fellelhető tartalmakat elérő Felhasználók közötti jogviszonyokat, így a  Feltételek1 különösen a Honlapon elérhető tartalmak felhasználási feltételeit szabályozza. A  Felhasználók azzal, hogy a Honlapot felkeresik, a jelen Feltételek1-et, továbbá a jelen 

Feltételek1-hez kapcsolódó, külön dokumentumban részletezett Adatvédelmi tájékoztatót  kifejezetten elfogadják, mely elfogadás pusztán a Honlap meglátogatásával megtörténik,  ahhoz semmiféle egyéb feltétel (például, de nem kizárólagosan regisztráció, előfizetés stb.) nem szükséges.  

1. A Szolgáltató tevékenyége

A Szolgáltató az általa üzemeltetett Honlapon alapvetően, de nem kizárólagosan Budapesttel,  valamint a Balatonnal és annak környékével kapcsolatos tartalmat – különösen cikkeket – közöl, valamint az általa különböző szempontok szerint összeállított, Budapesten, valamint a  Balaton környékén igénybe vehető szolgáltatásokról (gasztronómia, kultúra, szabadidő,  éjszakai élet, stb.) szóló tartalmat tesz hozzáférhetővé a Felhasználók részére.  

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Tartalmat bármikor, a Felhasználók előzetes  figyelmeztetése nélkül módosítsa vagy megszüntesse. A Szolgáltató továbbá fenntartja  magának a jogot, hogy a Honlap megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon  hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.  

2. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó az eredeti Tartalmat nem módosítva megoszthatja a Honlapon fellelhető olyan  Tartalmat, mely természeténél, valamint rendeltetésénél fogva önálló megosztásra alkalmas  (publicisztikai alkotások, képek, videók, stb.) (a továbbiakban: Megosztás). Megosztásnak  tekintendő továbbá minden olyan, a Felhasználó általi közzététel, mely a Szolgáltató Tartalmát 

a Felhasználó tevékenységének következtében teszi elérhetővé más számára, amely  történhet a közösségi médiai szolgáltatások útján oly módon, hogy a Felhasználó a Tartalmat  link útján osztja meg például Instagramon, Twitteren, TikTokon, stb. A Megosztásnak minden  esetben tartalmaznia kell a Szolgáltatóra és a Honlapra való hivatkozást.  

A Megosztás oly módon történhet, hogy a Felhasználó egy általa kiválasztott Tartalomra  rákattintva megnyitja azt, majd – amennyiben azt meg kívánja osztani – a Tartalom legalján található „Megosztom Facebookon” ajánlat megnyomását követően a saját Facebook oldalán a kiválasztott Tartalmat közzéteszi, megosztja a Szolgáltatóra történő kifejezett hivatkozással történő, valamely közösségi médiai felületen.  

A már megosztott Tartalomra, az azokhoz fűzött hozzászólásokra már a megosztással érintett közösségi oldalak (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Youtube, stb.) saját  általános szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatói vonatkoznak. A Szolgáltató a már megosztott Tartalomhoz fűzött hozzászólások, értékelések tartalmáért semmiféle felelősséget  nem vállal, azt kifejezetten kizárja.  

A Szolgáltató jelen Feltételekben kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy az  alábbiaktól tartózkodni köteles:  

olyan szerzői vagy egyéb jogi oltalom alá eső művet feltölteni, megosztani vagy egyéb  módon hozzáférhetővé tenni, amelyre a Felhasználó nem jogosult; • a valóságnak nem  megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások  személyiségi jogait sértő kijelentéseket, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a  Szolgáltató jogait, érdekeit potenciálisan sértő tartalmakat közölni vagy egyéb módon  hozzáférhetővé tenni;  

obszcén, szeméremsértő, szexuális jellegű, diszkriminatív, illetve egyéb jogsértő vagy  egyébként kifogásolható tartalmat közzétenni; más Felhasználó személyes adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni.  

A Hirdetési Tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, azokat a személyes, illetve nem  kereskedelmi felhasználáson túl tilos megosztani, felhasználni, továbbadni vagy tárolni.  

A Felhasználók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, illetve bármilyen olyan  informatikai rendszer vagy technikai megoldás használatától, amely a Honlap rendeltetésszerű  és biztonságos üzemeltetéséhez a Szolgáltató által használt szerverek leállását, működésük  egyéb módon történő akadályozását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy  amely egyéb módon veszélyezteti a Honlap rendeltetésszerű működtetését.  

A Honlap kizárólag harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a  jelen Feltételek1-ben meghatározott keretek között, annak betartása mellett használható. 

Amennyiben a Felhasználó a jelen Feltételek1 rendelkezéseibe vagy egyébként jogszabályba ütközően (különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény  jóhírnévvel kapcsolatos rendelkezéseibe ütközően), illetve egyébként visszaélésszerűen  használja a Honlapot, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben mind nemperes, mind  peres eljárás keretein belül polgári jogi igényt érvényesíteni, büntetőeljárást indítani, továbbá  a Felhasználót a Honlaphoz való hozzáférésről informatika-technikai megoldás útján letiltani.  

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Honlap megjelenési formája – különösen annak arculata - a Tartalom összeválogatása,  elrendezése, szerkesztése, valamint maga a Tartalom egyéni, eredeti jellege következtében  teljes egészében szerzői jogi védelem alá esik az Szjt. értelmében, mint gyűjteményes mű. A  Szolgáltató a Honlapon megjelent tartalmakból álló adatbázis előállítását saját nevében és  kockázatára kezdeményezte, vállalja és gondoskodik az ehhez szükséges szellemi, technikai  és anyagi ráfordításokról.  

A Honlapnak – mint gyűjteményes műnek – a szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató, ezért  kizárólag a Szolgáltató jogosult a Honlap és a Tartalom minden egyes felhasználásának  engedélyezésére, ide nem értve az Szjt. szerinti szabad és díjtalan felhasználás eseteit. A  szabad felhasználás is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem  sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit,  továbbá amennyiben megfelel a tisztességesség követelményének és nem irányul a szabad  felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. A szabad és díjtalan felhasználás feltételeire, eseteire, korlátjaira az Szjt. rendelkezései az irányadóak, tehát a szabad és  díjtalan felhasználás esetében is fel kell tüntetni minden esetben a Szolgáltatót és a Honlapot  is, mint forrást.  

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap bármely részének, a Tartalom  egészének, vagy egy meghatározott részének bármilyen módszerrel történő másolásával és  terjesztésével kapcsolatban.  

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye, hozzájárulása nélkül tilos a Honlap tartalmának  egészét vagy egyes részeit bármilyen formában többszörözni, nyilvánossághoz  közvetíteni/újraközvetíteni, feldolgozni, értékesíteni, tárolni, kimásolni, újrahasznosítani és  kivágni. Ez a tilalom kiterjed továbbá a Honlap úgynevezett tükrözésére, azaz arra az esetre  is, ha az a Honlap tartalmának lementésére, majd a nyilvánossághoz való újraközvetítésére  irányul. A Honlap tartalmának egyes részeit a Felhasználó - kizárólag saját célra -

merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Honlap  tartalmának így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban  történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.  

A Honlapon megjelent értesüléseket csak változatlan formában lehetséges átvenni, valamint  a Honlapra történő egyértelmű hivatkozást mindenkor szükséges feltüntetni.  

A Honlap bejegyzett domain nevét a hivatkozás kivételével, valamint a Szolgáltató  tulajdonában álló és a Honlapon feltüntetett bármely védjegyet kizárólag a Szolgáltató előzetes  írásos engedélyével lehet felhasználni.  

A Szolgáltató köteles a Honlap zavartalan működéséhez szükséges szellemi, technikai és  anyagi feltételeket oly módon biztosítani, hogy a Honlap és a Tartalom a Felhasználók részére lehetőség szerint folyamatosan és magas színvonalon elérhető legyen. A Szolgáltató nem felel  a rajta kívül álló, tevékenységi körén kívül eső körülmény által okozott olyan kárért vagy hibákért, melyek nem a Szolgáltató ezen bekezdésben írt kötelezettségével, tevékenységével összefüggésben keletkeztek. Ilyen hiba lehet például az internetes hálózatban keletkezett  technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet,  információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett informatikai  romboló alkalmazások vagy programok (például vírusok, férgek, makrók vagy hacker  tevékenységek) mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó oldalán.  

4. Felelősség

A Szolgáltató a tevékenysége során a pontos, megbízható és hiteles információk közlésére  törekszik, azonban a Szolgáltató a tájékoztatásból fakadó károkért felelősséget nem vállal,  különös tekintettel arra, hogy a Tartalom vonatkozásában többnyire a Szolgáltató is harmadik  személyektől kapott információk alapján jár el a Tartalom megszerkesztésekor, a Honlap  fenntartásakor.  

A Honlap, valamint a Tartalom harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra  (hirdetésekre) mutató linkeket is tartalmazhat. Ezeket a linkeket a Szolgáltató a Honlapról  azonnal eltávolítja, amennyiben azok jogsértő voltáról a Szolgáltató tudomást szerez. Ezen  felül a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a linkeken keresztül elérhető honlapok  tartalmáért, valamint azért sem, hogy a Felhasználó által aktiválni kívánt link a Felhasználó  általi elérés pillanatában aktív honlapra mutat-e tovább.  

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a különböző közösségi oldalaknak - a Megosztással  esetlegesen összefüggő - a Felhasználó tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából 

eredő károkért. Kizárólag a Felhasználó felel a közösségi oldalának/oldalainak illetéktelen  használatával a Szolgáltatónak vagy bármely más harmadik személynek okozott károkért.  

5. Nyereményjáték

A Szolgáltató által időszakosan meghirdetett nyereményjátékok szabályzatát a Szolgáltató az  adott Nyereményjáték meghirdetése során nyilvánosan elérhetővé teszi.  

6. Hírlevél

A Szolgáltató jogosult hírlevelet küldeni azon személy számára, akik ahhoz, illetve a  reklámcélú megkereséshez korábban – a honlapon, közösségi média felületen, rendezvényen vagy egyéb más módon – a Szolgáltatónak vagy annak partnerének adatainak átadásával  hozzájárult. Bármely személy jogosult e- mailen/telefonon/postai levélben/a megkeresésben  szereplő linkre kattintva jelezni a Szolgáltató felé, hogy a jövőben nem kíván hírlevelet vagy  reklámcélú megkeresést kapni, amelyet a Szolgáltató köteles tájékoztatásul venni és annak  megfelelően eljárni a továbbiakban. 

7. Szerzői jogok

1./ A welovebudapest.hu és welovebalaton.hu weboldalakon és ezek aloldalain (a továbbiakban egységesen: honlap) található tartalom a We Love Budapest Kft. szellemi tulajdona, és teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll.

A We Love Budapest Kft-nek a szerzői jogi védelem alapján kizárólagos joga van a honlap egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Felhasználásának minősül különösen a többszörözés (bármely módon történő rögzítés és másolatkészítés), a terjesztés, a nyilvánossághoz közvetítés, az átdolgozás, továbbá a tartalom szöveg- és adatbányászat céljára való felhasználása is.

A We Love Budapest Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) bármilyen módon történő felhasználása, beleértve a tartalom szöveg- és adatbányászat céljára való felhasználását is. Tilos különösen, de nem kizárólagosan a We Love Budapest Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

A welovebudapest.hu és welovebalaton.hu domain nevek jogi védelmet élveznek. A welovebudapest és welovebalaton kifejezés védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a We Love Budapest Kft. előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

A We Love Budapest Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

2./ Lehetőségek jogszerű tartalomátvételre:

2.1./ A szabad felhasználás esetei

2.1.1./ A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében az egyéni felhasználó a honlap tartalmának egyes részeiről – kizárólag magáncélból vagy nem kereskedelmi céllal – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

2.1.2./ A honlapon található cikkekre mutató hiperlink más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez a We Love Budapest Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

2.1.3/ A honlapon található tartalmak nagyon rövid részletei szabadon átvehetőek. A We Love Budapest Kft. e tekintetben nagyon rövid részletnek tekinti a tartalom címének és a tartalomhoz kapcsolódó legfeljebb 10 darab címke (tag) átvételét, felhasználását. Minden ezen felül átvett tartalom (pl. lead, kép, írott tartalom, vagy videó-, hangrészlet stb.) kizárólag a kiadó – alábbi 2.2 pont szerinti – írásbeli engedélyével vehető át.

2.2./ Másodközlés írásbeli engedéllyel

A honlapon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika – a fenti 2.1./ pontban nem említett eseteken kívüli – felhasználása kizárólag a We Love Budapest Kft. írásbeli engedélyével vagy a felek közötti szerződés alapján, külön díjazás ellenében lehetséges. A We Love Budapest Kft-t megillető díjazás mértékéről kérjük, érdeklődjön elérhetőségeinken a honlapon megadott elérhetőségeinken. A We Love Budapest Kft. a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatával mond le, ilyen nyilatkozat hiányában a We Love Budapest Kft. díjazásra jogosult.

3./ A We Love Budapest Kft. szerzői jog által védett műve jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei

A We Love Budapest Kft. szerzői jog által védett művét előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben a We Love Budapest Kft. jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni.

A polgári jogi jogkövetkezmények körében a We Love Budapest Kft. követelheti

a./ a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b./ a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c./ hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d./ hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;

e./ a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;

f./ a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;

g./ a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.

A jogsértő a We Love Budapest Kft. szerzői jog által védett művének jogosulatlan felhasználásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a We Love Budapest Kft. kártérítési igényként jogosult legalább a szerzői jog által védett művének jogszerű felhasználásáért járó díj kétszeres összegét vele szemben érvényesíteni.

8. Záró rendelkezések

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről a külön dokumentumba foglalt és a Honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztató rendelkezik, mely Adatvédelmi tájékoztatót Felhasználó a  Honlap felkeresésével/használatával kifejezetten elfogad.  

Jelen Feltételek1-et a Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy a  módosításról a Honlapon tájékoztatja a Felhasználót. A módosítást követően a Honlap  felkeresésével/használatával a Felhasználó kifejezetten elfogadja a Feltételek1 módosítását.  

II. Hirdetési Általános Szerződési Feltételek  

Jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek2) tartalmazzák a  Szolgáltató által értékesített hirdetési megoldásaira vonatkozó szerződésekkel (a  továbbiakban: Hirdetési Megállapodás) kapcsolatos jogviszonyokban a Szolgáltató és a  Hirdető jogait és kötelezettségeit. A Hirdető a Hirdetési Megállapodás megkötésével  kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen Feltételek2-t megismerte, azt a Hirdetési Megállapodás  megkötése során Szolgáltatóval kifejezetten megtárgyalta, annak valamennyi rendelkezését  magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Hirdető a Hirdetési Megállapodás megkötésével  kifejezetten nyilatkozik továbbá arról, hogy lemond jelen Feltételek2 megtámadásának jogáról.  

1. A megrendelés folyamata  

A Szolgáltató Honlapján található ajánlati felhívására (továbbiakban: „Médiaajánlat”) vagy  annak hiányában a Hirdető írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) cégszerűen aláírt  megrendelési igényt juttat el a Szolgáltatóhoz. A Hirdető megrendelési igényét a Szolgáltató a Hirdető megrendelési igényének beérkezésétől számított 72 órán belül e-mailen vagy faxon  visszaigazolja, amennyiben a Médiaajánlatban foglalt feltételek számára elfogadhatóak. A  Szolgáltató az hirdetési igény visszaigazolásával egyidejűleg megküldi Hirdető részére a  Hirdetésre vonatkozó egyedi megrendelőt (a továbbiakban: Egyedi Megrendelő). Hirdető  köteles az Egyedi Megrendelőt aláírni, és az Egyedi Megrendelő 1 (egy) cégszerűen aláírt  példányát szkennelt formátumban elektronikus úton, valamint az Egyedi Megrendelő 2 (kettő)  cégszerűen aláírt példányát postai úton Szolgáltató részére megküldeni. Az aláírt Egyedi  Megrendelők Szolgáltató általi átvételének időpontjában jön létre a Szolgáltató és a Hirdető  között az egyedi megrendelés, így a hirdetési megállapodás (a továbbiakban a fent  meghatározott igénnyel, visszaigazolással együtt: Egyedi Megrendelés). A Szolgáltató  médiájában található reklámfelületeken a Hirdetés az Egyedi Megrendelés alapján kerül 

közzétételre. Az Egyedi Megrendelés létrejötte elengedhetetlen feltétele a Hirdetés  közzétételének. A Hirdető és a Szolgáltató között létrejött Hirdetési Megállapodás részét  képezi az Egyedi Megrendelés és a jelen Feltételek2.  

A Szolgáltató előzetes kérésére a Hirdető a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően megnevezi vállalkozását, székhelyét, valamint adószámát, bankszámlaszámát, a  kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a Hirdetés témáját, a hirdetendő terméket, árut  vagy szolgáltatást, a választott médiumokat, a választott felületeket, a megjelenés  darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét, valamint az adott megrendeléshez  a Szolgáltató által szükségesnek minősített további adatokat (ügynökség esetén ügyfelének  nevét, székhelyét, adószámát). Amennyiben a Hirdető a fenti adatokat a 24 órán belül nem  bocsátja a Szolgáltató rendelkezésre, úgy Szolgáltató nem köteles a megrendelés  visszaigazolásának elkészítésére, továbbá ezáltal a Hirdetési Megállapodás megkötésére.  

Szolgáltató az Egyedi Megrendelő Hirdető részére történő megküldésével egyidejűleg a  Hirdetés ellenértéke 20%-ának megfelelő összegről (a továbbiakban: Előleg) előlegbekérőt (a  továbbiakban: Előlegbekérő) állít ki Hirdető részére. Hirdető köteles az Előleget az  Előlegbekérő kiállításától számított 3 (három) napon belül megfizetni a Szolgáltató  Előlegbekérőn feltüntetett bankszámlaszámára.  

A Hirdetési Megállapodás megkötésével a Hirdető kijelenti, hogy tudomással rendelkezik arról,  hogy a Grtv. 5. § (2) bekezdésének értelmében az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó Hirdetés csak akkor tehető közzé, ha a Hirdető nyilatkozatot tesz arról, hogy a reklámozandó termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, a vizsgálatot elvégezték-e és az alapján a termék forgalomba hozható-e, vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá. A Hirdetési Megállapodás megkötésével a Hirdető kötelezi magát  arra, hogy az erről szóló nyilatkozatot a megrendelési igénnyel egyidejűleg megteszi, azt a  Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató mindaddig nem kötelezhető a Hirdetés  közzétételére, amíg a Hirdető nem tesz eleget a fent meghatározott kötelezettségének.  Amennyiben a Hirdető elmulasztja a fenti nyilatkozat megtételét, a Hirdetés Net-net árával  megegyező mértékű kötbér Szolgáltatónak való megfizetésére köteles a Szolgáltató arra való  felszólításától számított 15 napon belül, valamint köteles megtéríteni a minőségvizsgálat,  illetve a megfelelőség-tanúsítás bármely okból történő elmaradásából a Szolgáltatót érő  károkat. 

2. Reklámstatisztika, screenshotok  

Online hirdetés esetén a Szolgáltató a hirdetés megjelenítését – amennyiben a felület technikailag lehetővé teszi – az Adverticum adszerverén keresztül jeleníti meg. Az egyes online kampányok teljesítése szempontjából az Adverticum, illetve az Analytics által mért adatok az irányadóak. A Hirdető a Hirdetési Megállapodás megkötésével a Reklámstatisztikát  

a Szolgáltató részéről teljesítési igazolásként elfogadja. A Hirdetési Megállapodás  megkötésével a Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben a Hirdető a részteljesítést vagy  teljesítést követő 2 munkanapon belül a statisztikában foglaltakkal szemben írásbeli kifogással  nem él, a statisztika tartalmát hiteles és valós teljesítési igazolásként fogadja el. A kampányok  teljesülésének igazolására az Adverticum, illetve az Analytics reklámszerveréből kinyert  kampánystatisztikák, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételek Reklámstatisztika  fogalmában definiált adatok szolgálnak. A Szolgáltató kizárólag kérésre készít és küld a  Hirdető részére screenshotot, tekintettel arra, hogy az nem képezi a teljesítési igazolás részét.  A Hirdető a screenshotra vonatkozó igényét kizárólag a megrendeléssel egyidőben, de  legkésőbb a kampány indulásakor jelezheti. A Szolgáltató az alábbiak szerint készíti el a kért  screenshotot:  

AV, CT, UV kampányonként 1 db screenshotot készül,  

a megrendelt cikk megjelenésenkénti elérésé tekintetében az Analytics által mért  adatokról 1 db screenshot készül,  

A Facebook megosztásról 1 db screenshot készül,  

Az Instagram-sztoriban történő cikkmegosztás eléréseiről 1db screenshot készül a Facebook creator studioban,  

A retargeting, IP targetált, demográfiai vagy egyéb alapon célzott kampányok (tehát  amikor nincs feltétlenül lehetőség élesben látni a Hirdetést) esetén live preview  screenshot készül.  

Amennyiben a Hirdető a fentieken túl további screenshotra tart igényt, úgy ennek technikai költségét a Hirdető köteles megelőlegezni Szolgáltató felé, amely költsége: 800,- Ft + ÁFA/screenshot.  

3. Hirdetési anyagok (kreatívok) leadása  

A Hirdetőnek a Hirdetés megrendeléshez a jelen pontban rögzítetteknek megfelelő, kész kreatívot a kampány elindulását megelőző 3 (három) nappal kell a Szolgáltató rendelkezésére  bocsátania, kivéve, ha a kreatívot a Hirdető a Szolgáltatótól rendeli meg. A részletes anyagleadási és technikai specifikációk elérhetőek a Szolgáltató mindenkori holnapján, 

azonban a Hirdető kérésére a Szolgáltató értesítést is küld róla a Hirdetőnek. Speciális  hirdetés esetén a Szolgáltatónak jogában áll a határidőt növelni, amelyről Hirdetőt tájékoztatja.  

Abban az esetben, ha a kreatív átadása után a Hirdető a Hirdetés tartalmán vagy megjelenési  módján változtatni kíván, úgy köteles ennek bejelentésekor új kreatívról is gondoskodni. A  módosítási igény írásbeli bejelentésének és az új kreatív átadásának az anyagleadási  határidőig meg kell történnie. Amennyiben a módosítást a Szolgáltató nem fogadja el, úgy a  módosítási igény kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül erről írásbeli  visszajelzést küld a Szolgáltatónak. Amennyiben a Hirdető a módosítási igény bejelentése  után az új kreatívot az anyagleadási határidőn belül nem bocsátja a Szolgáltató 

rendelkezésére, a Szolgáltató az egyedi megrendelés szerinti ellenértékre jogosult, függetlenül attól, hogy a Hirdetés eredeti vagy módosított formájában vagy egyáltalán nem jelenik meg. A Szolgáltató az eredeti Hirdetést teszi közzé vagy – a Hirdető kifejezett, írásbeli kérésére – a közzétételt mellőzi, amennyiben a késedelem miatt a változtatás a Szolgáltató saját megítélése szerint nem hajtható végre.  

A Hirdetés szövegmennyisége, megfogalmazása, grafikai megoldása tekintetében a Hirdető kérésére a Szolgáltató ingyenes szakmai véleményt adhat. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a Hirdetés, illetve annak tartalma a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e. Az ingyenes véleményadás során a Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár, és fenntartja a jogát arra, hogy a véleményadás terjedelmét belátása szerint korlátozza. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Médiaajánlatban szereplő ajánlatok csak a Hirdetés közzétételére vonatkoznak, így amennyiben a Hirdető a Hirdetés előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Szolgáltatót bízza meg, annak ellenértékét a Szolgáltató egyedileg határozza meg, amelyről a Hirdetőt az Egyedi Megrendelés leadását követő 15 napon belül tájékoztatja.  

A Hirdető a kreatív Szolgáltató részére való rendelkezésre bocsátásával felelősséget vállal azért, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló  alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat),  nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba,  valamint az Önszabályozó Reklám Testület iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba. Hirdető a  Hirdetési Megállapodás létrejöttével tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért,  tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Hirdetésben közölt  információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Hirdetés által  történő megsértéséért kizárólag őt terheli teljeskörű felelősség. A Hirdetési Megállapodás 

létrejöttével a Hirdető kijelenti, hogy a tevékenysége, illetve a Hirdetés és annak tartalma nem  ütközik az Szrtv., a Grtv., illetve egyéb jogszabályok rendelkezéseibe. A Hirdetési  Megállapodás létrejöttével Hirdető tudomásul veszi, hogy a fent meghatározott törvények  megsértéséért kizárólag a Hirdetőt terheli teljeskörű felelősség. Amennyiben harmadik  személy vagy egyéb hatóság, szerv a Szolgáltatónál a Hirdető tevékenységével vagy a  Hirdetés tartalmával kapcsolatban kártérítési igényérvényesítéssel lép fel vagy bármilyen  eljárást indít, úgy a Hirdető köteles az azzal összefüggésben felmerült költségeket, kártérítési  összeget, illetve az esetlegesen kiszabott szankciók (például bírság) összegét Szolgáltató  részére az arra való felhívástól számított 15 napon belül megtéríteni.  

4. A Hirdetés visszautasítása  

A Hirdető tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan Hirdetés, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti harmadik személy jogát vagy a Magyar Reklámetikai Kódex normáit,  valamint nem felel meg a Szolgáltató szerkesztőségi alapelveinek 

(https://welovebudapest.com/szerkesztosegi-alapelvek). Az ilyen jellegű, valamint a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint:  

• a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető,  

• a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például a Szolgáltató médiumának fogyasztói körére épülő harmadik félnek értékesített reklámfelületeket tartalmazó kiadványok/weboldalak/televíziós csatornák/stb.), • technikai,  illetve terjedelmi okból nem teljesíthető,  

• a Szolgáltató saját felületeinek, közleményének megtévesztő látszatát keltő, • az illetékes  hatóság által – akár hivatalos, akár informális úton – kifogásolt, • a jelen Általános Szerződési  Feltételek bármely pontját sértő Hirdetés, egyéb tartalom nem tehető közzé.  

Amennyiben a Hirdető vitatja a Szolgáltató azon álláspontját, amely szerint a Hirdetés szövege  a Magyar Reklámetikai Kódex, a gazdasági hirdetések és az üzletfeliratok, továbbá egyes  közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, illetve  más jogszabály, valamint más illetékes hatóság által kiadott döntésbe vagy bármilyen 

ajánlásba ütközik, és Hirdető a Hirdetés megjelentetéséhez ragaszkodik, a Szolgáltató a Hirdető hozzájárulása nélkül kikérheti az Önszabályozó Reklám Testület állásfoglalását a Hirdetés kapcsán. Amennyiben a Szolgáltató és a Hirdető között a Hirdetés szövegének vitás  része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi

árujelzőt), úgy a Szolgáltató bármikor kérheti, hogy a Hirdető mutassa be az erre vonatkozó okiratot (például védjegyokirat) vagy egyéb azt tanúsító dokumentumot.  

A Speciális hirdetések közzétételét a Szolgáltató csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja. Tehát a Szolgáltató létrejött Hirdetési Megállapodás esetén fenntartja a jogot a Speciális hirdetés megjelentetésének visszautasítására vagy az arra vonatkozó változtatások teljesítésére.  

Amennyiben a Hirdetés közzétételét a Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben hatóság vagy szerv – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emelt, a Hirdető köteles a  Hirdetést a Szolgáltató kérésének megfelelően, az erre irányuló kérés kézhezvételétől számított 5 napon belül saját költségén átdolgozni és azt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.  

Amennyiben a Hirdetési Megállapodás Szolgáltató általi azonnali hatályú felmondására a jelen  4. pontban megjelöltek megsértése, illetve a Hirdetés vagy annak tartalmának jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezésébe ütközése miatt kerül sor, a Hirdető köteles  a Szolgáltató részére a Hirdetés teljes Net-net árának megfelelő összegű kötbért a Szolgáltató  arra való felhívásától számított 15 napon belül megfizetni. A jelen fejezetben meghatározott  esetekben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.  

5. A Hirdetés közzététele  

A Hirdető a Hirdetési Megállapodás létrejöttével tudomásul veszi, hogy Hirdetésben nem használhatja fel a Szolgáltató által képviselt médium emblémáját, betűtípusát, tördelését és a Hirdetés nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott médium szerkesztősége által készített anyag lenne. A Hirdetőnek a Hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia  

által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá  egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, a  Grtv., az Fttv., a Tpvt. rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie (kivételt képezhetnek a  szójátékok, a szójáték-jellegnek azonban egyértelműen ki kell tűnnie). A Szolgáltató a Hirdetés  szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Hirdetővel való  egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Hirdetés  szövegében – értelmezési probléma miatt, illetve egyéb okból – érdemi változtatásra is  szükség van, ezt a Hirdetővel egyeztetve végzi el. A Szolgáltató a Hirdetés kreatívjait  megjelenés előtt teszteli. Amennyiben a tesztelés során felmerül technológiai vagy tartami  hiba, arról a Szolgáltató értesíti a Hirdetőt, aki a megjelenés előtt, de az értesítéstől számítva 

5 napon belül korrigálja azt. A speciális hirdetések tesztelésénél az alábbi legfőbb kritériumok  az irányadóak:  

cookie (egy felhasználó egy nap egyszer találkozzon a hirdetéssel), • bezárhatóság  (bezár gomb),  

kikapcsolt hang (Be/kikapcsoló gomb),  

• céloldal (a kreatívnak alapesetben kattinthatónak, és létező céloldalra  vezetőnek kell lennie),  

maximum 8 másodpercig zavarhatja az oldal funkcióit,  

a logót nem takarhatja,  

méret (maximum 50 kbyte).  

Abban az esetben, ha a megfelelő időben és megfelelő tartalommal leadott Hirdetés a Hirdetőn  kívülálló okból nem jelenik meg, a Hirdető jogosult a Hirdetést a Szolgáltató útján egyeztetett  más reklámfelületen, de a kampányidőszakon belül megjelentetni vagy – választása szerint – a szerződést írásban felmondani.  

Speciális hirdetés elhelyezését a Szolgáltató felár ellenében vállalja. Amennyiben az  egyeztetés ellenére a Hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy a Szolgáltatóval  szemben kárigény nem érvényesíthető, azonban a megállapodásban megjelölt speciális  helyért számított felárat Szolgáltató nem érvényesítheti. A speciális elhelyezési lehetőségekről  kérésre a Szolgáltató tájékoztatja a Hirdetőt. „Run-of-Site” elhelyezés esetén a Szolgáltató  határozza meg minden esetben a Hirdetés elhelyezését. A megjelenés eloszlása ilyenkor a  Szolgáltató által meghatározott felületek között automatikus, tehát a rendelkezésre álló szabad  felületeken az Adszerver rendszere véletlenszerűen osztja el a megjelenéseket. A Hirdetési  Megállapodás létrejöttével a Hirdető tudomásul veszi továbbá, hogy a Hirdetés vizuális- és  szövegkörnyezetével kapcsolatban, illetve meghatározatlan helyre szóló megrendelés esetén,  amennyiben a Hirdetés konkurens hirdetés mellé kerül, semmiféle igényt nem támaszthat.  

A Szolgáltató tájékoztatja a Hirdetőt, aki a Hirdetési Megállapodás létrejöttével tudomásul veszi, hogy a kampányban megrendelt hirdetési felületek egy részét vagy egészét a Szolgáltató külső partnerein keresztül biztosítja. A Szolgáltató garantálja, hogy a megrendelésben foglalt külső felületek értékesítését jogszerűen, az érintett alvállalkozói partnerekkel kötött keretszerződések alapján végzi. A Hirdető tudomással bír arról, hogy az átkattintás alapú hirdetési megoldás választásánál a kampány célja a hirdetésre történő átkattintás generálása. A Megállapodási Hirdetés létrejöttével a Hirdető vállalja, hogy a kreatív  

úgy kerül elkészítésre, hogy a Hirdetés teljes felületén, minden pillanatban kattintható legyen.  A Hirdető vállalja továbbá, hogy az általa elkészített kreatív a Hirdető konkrét áruját vagy  szolgáltatását népszerűsíti, és a Hirdetés fő üzenete nem célozza csupán a Hirdető

ismertségének növelését, illetve nem kommunikál márkaértékeket. A Szolgáltató jogosult a Hirdetés megjelentetése előtt ellenőrizni, és amennyiben a jelen pontban részletezett kritériumoknak álláspontja szerint nem felel meg, úgy jogosult visszautasítani a Hirdetést. A  Szolgáltató jogában áll bizonyos megjelenési típusok átkattintás alapú vásárlásának megtagadása. Ilyenek lehetnek például, de nem kizárólagosan a videóbannerek, interaktív bannerek, stb. A PR jellegű tartalmat (cikket, riportot, videót) a Grtv., az Fttv., az Smtv., az Mttv., a Tpvt. és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak reklám  jellege egyértelműen kiderüljön. A Szolgáltató a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából a PR  tartalmat „PR-cikk”, „PR-videó”, „PR-riport”, „HIRDETÉS”, „AJÁNLAT”, „TÁMOGATOTT  TARTALOM”, „PROMÓCIÓ” vagy „(x)” felirattal, vagy ezekkel egyenértékű módon jelölheti  meg. A megjelenítendő PR cikket, anyagot minden esetben a Hirdető bocsátja a Szolgáltató  rendelkezésére, amelyért teljes körűen felel. A PR tartalomban foglalt információ szabatos,  kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendően teljesnek kell lennie ahhoz, hogy a  fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a hirdetett áruról. Az információ nem lehet  félrevezető azáltal, hogy elferdít, túlzottan kihangsúlyoz vagy elhallgat tényeket. Szponzorálás  esetén a szponzor nevét, illetve az általa megnevezni kért megjelölést úgy kell nyilvánosságra  hozni, hogy a szponzorálás tényéről a Szolgáltató minden felhasználója tudomást szerezzen.  Fentiek betartásáért a Hirdető felel.  

A Szolgáltató az audiovizuális tartalomban a termékelhelyezést a mindenkor hatályos jogszabályok szerint teszi közzé. A termék megjelenítése nem hívhat fel közvetlenül az áru megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére, illetve nem kaphat az audiovizuális tartalom tartalmából egyébként nem következő indokolatlan hangsúlyt és nem torzíthatja a tartalom eredeti mondanivalóját. A termékmegjelenítés tényét minden esetben fel kell tüntetni, 

amely a Hirdető felelőssége. Politikai hirdetés esetén annak politikai jellegéről a Hirdető minden alkalommal tájékoztatja a Szolgáltatót az Egyedi Megrendelésben, amelynek megfelelően azt a Szolgáltató „Fizetett politikai hirdetés” felirattal jelöli meg.  

Több Hirdetőnek ugyanazon hirdetésen belül történő megjelenése esetén, a Szolgáltató jogosult felárat felszámolni. A Hirdető a Hirdetési Megállapodás létrejöttével tudomásul veszi, hogy amennyiben a hatályos jogszabályok kötelezővé teszik azt, vagy a Szolgáltató a Hirdető  Hirdetését úgy ítéli meg, hogy az károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai  fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográf vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot  tartalmaz, a Szolgáltató jogosult azt a felnőtt tartalom jelzéssel (például 18-as karika)  megjeleníteni. 

6. Tarifaárak, médiaajánlat  

A Szolgáltató valamennyi Médiumára önálló hirdetési árlistát (tarifatáblázatot) alkalmazhat,  amely tartalmazza a hirdetési árakat, a technikai adatokat, valamint a reklámfelületek méreteit  és ezek árait. A Hirdetőnek lehetősége van a Szolgáltatóval egyeztetve a tárgyévre  kedvezményt biztosító hirdetési mennyiséget lekötni. A kedvezményt biztosító hirdetési  mennyiség lekötését a Szolgáltató az általa meghatározott mértékű pénzügyi biztosíték  rendelkezésre bocsátásához kötheti. Abban az esetben, ha a Hirdető a tárgyévre előre lekötött  mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszere a ténylegesen leadott Hirdetés  mennyiségének függvényében változik, illetve a kedvezmény elveszik, amennyiben a  megrendelt Hirdetés 10 %-át a Hirdető lemondja. A kedvezmények rendszere az éves  keretszerződésekben vagy az egyedi megrendelésekben meghatározott módon  érvényesíthető, illetve módosítható, amely esetben a Hirdető kötelezettsége a korábban  kedvezményesen kifizetett Hirdetés díjának kiegészítése. Ugyanezen elszámolási mód  alkalmazandó abban az esetben, ha az évvégi összesítéskor a Szolgáltató kimutatása szerint  a Hirdető a kedvezmény igénybevételekor vállalt hirdetési mennyiséget nem teljesítette.  

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa, ideértve az éves lekötés után járó kedvezményes árakat is. A hirdetési árak megváltoztatása esetén a Szolgáltató az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal köteles saját holnapján közzétenni és a Hirdetőknek megküldeni. A változások közzététele előtt kötött  

egyedi megrendelések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Szolgáltató a változtatást megelőző árakat alkalmazza.  

7. Lemondás és módosítás  

A már megrendelt Hirdetést a Hirdető jogosult a tervezett megjelenés előtt legkésőbb 20 nappal írásban, további jogkövetkezmények nélkül lemondani, a Hirdetéssel kapcsolatban későbbi megjelentetésre vonatkozó megrendelést benyújtani, vagy módosítani. Felek ettől az Egyedi Megrendelésben eltérhetnek. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen munkaidőben a lemondásról szóló értesítés a Szolgáltatóhoz megérkezik. A lemondási és módosítási kérelem kizárólag írásban (telefaxon vagy ajánlott, illetve elektronikus levélben) történhet, melynek tudomásulvételét a Szolgáltató minden esetben írásban visszaigazolja. Azon módosítási és lemondási kérelmeket, amelyek nem kerültek visszaigazolásra, el nem fogadottnak kell tekinteni, amelyekből fakadó károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A Hirdető a Hirdetést a jelen bekezdésben meghatározott határidő  előtt is mindösszesen 1 (egy) alkalommal jogosult módosítani. 

A Hirdető nem jogosult a lemondott reklámfelületet egy másik hirdetőnek átadni, kivéve amennyiben arról a Szolgáltatóval megállapodik, illetve az új Hirdető Hirdetési Megállapodást köt a Szolgáltatóval. A lemondási és módosítási határidő elteltét követően a megjelenés időpontjára vonatkozó lemondási, módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem kötelezhető. Amennyiben a módosítási, illetve a lemondási kérelem elkésett, a Szolgáltató a Hirdetést az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé, vagy a Hirdető kifejezett, írásbeli kérésére a közzétételt mellőzi, de a Hirdető ez esetben is köteles a Hirdetés Net-net árának megtérítésére. A Hirdető a Hirdetés megjelenése előtt 19-16 nappal történő lemondása esetén a Hirdetés net-net árának 75%-ával, a Hirdetés megjelenése előtt 16-1 nappal történő lemondása esetén, illetve egyedi, időszakos rovatok (például eseményekhez kötődő rovatok) szponzorációja esetén a megrendelést követően történő bármely lemondás esetén a Hirdetés Net-net árának 100%-ával megegyező mértékű kötbér megfizetésére köteles.  

8. Fizetési feltételek, számlázás  

A Szolgáltató a teljesítés vagy részteljesítés után az reklámstatisztikák alapján számlát állít ki  a Hirdetési Megállapodásban meghatározott díjról vagy annak részteljesítés szerinti  összegéről. A Szolgáltató jogosult túlteljesíteni a megrendelést +5%-ig, ez esetben a számlázott mennyiség megegyezik a megrendelt mennyiséggel, és Hirdető tudomásul veszi a  reklámstatisztika és számlázott mennyiség közötti eltérést. Amennyiben a reklámstatisztika  adatai megfelelnek a megrendelésben rögzített feltételeknek vagy nem lépik túl 5%-nál  nagyobb mértékben a megrendelt mennyiséget, úgy a Szolgáltató nem fogad el kifogást, és a  Hirdető köteles a megrendelésben meghatározott díjat vagy annak részteljesítés szerinti  összegét megfizetni. Amennyiben a Hirdető késedelme miatt a Hirdetési Megállapodáson  szereplő dátum és a reklámstatisztikán szereplő dátum különbözik, a Hirdető a  reklámstatisztikát teljesítésként elfogadja és a Szolgáltató jogosult számlát kiállítani.  Amennyiben olyan Speciális hirdetés közzétételéről szól a Megrendelési Megállapodás,  amelyet nincs lehetőség a reklámstatisztikákban pontosan nyomon követni, úgy a Szolgáltató  úgynevezett teljesítési igazolást állít ki a Hirdető felé, melyet faxon vagy/és e-mailen megküld,  továbbá a számla mellé csatol. A Hirdető a teljesítési igazolás fenti megküldését követő kettő munkanapon belül jelezheti kifogását a teljesítéssel kapcsolatban. Amennyiben a Hirdető nem  él a fentiek szerint kifogással, a teljesítés elfogadottnak tekintendő, a teljesítéssel 

kapcsolatban a Szolgáltató nem fogad el további kifogást, és a Hirdető köteles a megrendelésben meghatározott díjat megfizetni. 

A Szolgáltató a Hirdető felé a számlát – eltérő megállapodás hiányában – a megjelenést (teljesítést, részteljesítést) követően állítja ki 15 (tizenöt) naptári napos fizetési határidővel. Késedelmes fizetés esetén a Hirdető a hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. Amennyiben a Hirdető a Szolgáltató vagy megbízottjának felhívására nem teljesíti  

fizetési vagy számlaadási kötelezettségét, a Szolgáltató vagy megbízottja jogosult a késedelmi  kamat felszámítására, továbbá a Hirdetővel fennálló bármely szerződését azonnali hatállyal  felmondani, az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, illetőleg az új  megrendelés elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy azt kizárólag előre fizetés  teljesítését követően teljesíteni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fizetési  határidő lejártát követően követelését bármikor érvényesítse.  

A Szolgáltató jogosult előre fizetést kikötni:  

új Hirdető (azaz olyan Hirdető, akinek a megrendelés napját megelőző 36 hónapon  belül a Szolgáltató által képviselt egyik Médiumban sem jelent meg Hirdetése)  esetében, • olyan Hirdető esetében, aki (közvetlenül, vagy a megbízásából eljáró  reklámszolgáltatón vagy reklámügynökségen keresztül) a Szolgáltatóval szemben a  megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül fizetési vagy számlaadási  késedelembe esett, • olyan Hirdető esetében, akinél a céginformáció alapján nem  ítélhető meg a cég pénzügyi helyzete, fizetőképessége,  

ha a felek közötti megállapodás ilyen rendelkezést tartalmaz, a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján a már létrejött egyedi megrendelés időtartama alatt bármikor, • külföldi  székhelyű és off-shore cégek esetén,  

egyedi elbírálás alapján politikai hirdetések esetén.  

Az előre fizetést a Hirdetőnek a Szolgáltató által kiállított előlegbekérő levél fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött szerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja. A Szolgáltató a Hirdetés ellenértékének beérkezéséig nem köteles a Hirdetés közzététele iránt intézkedni. Amennyiben a Szolgáltató előre fizetést köt ki, jogosult a kedvezményeket megvonni és a számlákat a mindenkori tarifatáblázat szerinti díjon kiállítani.  

Amennyiben a számlázás devizaneme a Hirdető kérésére eltér a megrendelés devizanemétől,  a Hirdető részére a számlák a Szolgáltatónak a megrendelés alapjául szolgáló ár teljesítési  időpont napján érvényes MNB középárfolyamon számolt devizaértéke szerint kerülnek  kiállításra. Kivételt képez ez alól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény  (a továbbiakban: Áfa tv.) 58. § (1) bekezdése szerinti határozott idejű elszámolás szabálya alá  tartozó ügylet, amely során a számla kiállításának napján érvényes MNB középárfolyam  alkalmazandó. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni. A számla 

kiállítására a mindenkori áfára vonatkozó törvényi szabályozások az irányadóak, különösen,  de nem kizárólagosan az Áfa tv. 58. §-a. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek,  továbbá az esetleges behajtási és perköltségek a Hirdetőt terhelik. A fizetés teljesítésének  időpontja a számla szerinti ellenérték jóváírásának időpontja a számlán megadott  bankszámlaszámon. Bármely a számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a  többi tételen, valamint a számla esedékességén nem változtat. A számlával kapcsolatos  kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban  szükséges közölni a Szolgáltatóval, amely befogadásáról a Szolgáltató minden esetben  visszajelez. E határidőn túl reklamációnak helye nincs. Amennyiben a Hirdetőnek a Szolgáltatóval, vagy a Szolgáltatóval szerződött bármely közvetítővel, ügynökséggel szemben  ki nem egyenlített tartozása van, illetve ha a Hirdető ellen csőd-, felszámolási, vagy 

végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult annak rendezéséig az újabb megrendelés  elfogadását megtagadni, illetve folyamatos megrendelés esetén a Hirdető további  Hirdetéseinek átvételét felfüggeszteni, a közzétételt leállítani, visszautasítani, illetve a már  létrejött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy előre fizetést kikötni.  

A Szolgáltató által meghatározott kötbér alapja minden esetben a Hirdetés Net-net ára. A Szolgáltató kötbérértesítő levél megküldésével értesíti a Hirdetőt a kötbérfizetési kötelezettségéről, amelyet a kézbesítéstől számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Hirdető megfizetni.  

Hirdető a Hirdetési Megállapodás létrejöttével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csatlakozott az Opten Informatikai Kft. által üzemeltetett Egységes Online Követelésnyilvántartó Rendszerhez (EOKR), ezáltal amennyiben a Hirdetőnek lejárt tartozása  van a Szolgáltató felé, függetlenül attól, hogy a követelést a Hirdető elismerte vagy vitatta-e, a  Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül az alábbi adatokat az EOKR-ba továbbítani  nyilvánosságra hozatal céljából:  

Hirdető cégneve (aki megrendelte a Hirdetést),  

Hirdető székhelye,  

Hirdető cégjegyzékszáma, adószáma,  

az egyes követelések összege és azok lejárati ideje.  

A Hirdető a Hirdetési Megállapodás létrejöttével hozzájárul a fenti adatok továbbításához az EOKR rendszerbe és kijelenti, hogy a Szolgáltató az adatok továbbításával nem sérti a Hirdető  személyiségi jogait, valamint az adatkezelés szabályait, illetve ezzel kapcsolatban semmiféle  igényt vagy követelést nem támaszt Szolgáltató felé. 

9. Felelősségi szabályok  

A Hirdető felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított Hirdetés (ábrák, grafikák, emblémák, stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad. A Hirdető a Hirdetési  Megállapodás létrejöttével kifejezetten átvállalja a szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi  továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott hirdetési anyagokkal  kapcsolatban a Szolgáltatóra kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények  megtérítését.  

A Hirdető felel az általa közölt adat és az átadott anyag tartalmáért és azért, hogy az a valóságnak megfelel és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), és nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális  

reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, valamint az Önszabályozó Reklám Testület  iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba. Hirdető a Hirdetési Megállapodás létrejöttével tudomásul  veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és  akusztikus megjelenítéséért, a Hirdetésben közölt információk helytállóságáért és harmadik  személyek jogainak a Hirdetés által történő megsértéséért kizárólag őt terheli teljeskörű  felelősség. A Hirdető a Hirdetési Megállapodás létrejöttével kijelenti, hogy a tevékenysége,  illetve a hirdetés és annak tartalma nem ütközik az Szrtv., valamint a Grtv. rendelkezéseibe,  illetve tudomásul veszi, hogy a fenti törvények megsértéséért kizárólag őt terheli teljeskörű  felelősség. Amennyiben harmadik személy vagy hatóság a Szolgáltatónál a Hirdető  tevékenységével vagy a Hirdetés tartalmával kapcsolatban kártérítési igényérvényesítéssel  lép fel vagy eljárást indít, úgy a Hirdető köteles a Szolgáltatót a kártérítés és az azzal  összefüggésben felmerült költségek alól mentesíteni, az eljárásba belépni, és az esetleges  kiszabott szankció (például bírság) alól a Szolgáltatót mentesíteni és tevékenységéért jótállni.  

A Hirdető szavatol azért, hogy a Hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálata elvégzésre került és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá. Vis major miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Hirdetés közzétételéért a Szolgáltató nem felel.  

Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső esemény, melyet a Szolgáltató nem képes befolyásolni.  

A Szolgáltató a Hirdetés leadását követő, a Hirdető által kért változtatásból eredő hibáért csak  akkor felelős, ha a Hirdetővel előzetesen nem közölte írásban, hogy a kért változtatás nem  teljesíthető. A Szolgáltató az anyagleadási határidőt követően leadott és esetlegesen teljesített  módosításokkal kapcsolatos felelősségét kizárja. 

A Hirdető a Hirdetési Megállapodás létrejöttével visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint a Hirdetés/elektronikus Hirdetés közzétevőjétől a vonatkozó törvények szerint a Szolgáltatóval egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot,  kártérítés és költséget, amit a korábban hivatkozott törvények és a Hirdetési Megállapodás  Hirdető általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a  Szolgáltatóval szemben érvényesítenek. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a  Hirdető köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül  helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, a  Szolgáltató felé azt megtéríteni. Közös hirdetés esetén a megrendelést leadó Hirdető a további  hirdetésért is a rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint áll helyt és szavatolja, hogy jogosult  a Hirdetést a további hirdető nevében és képviseletében megrendelni.  

A Hirdető kizárólagosan felel az általa közölt adatok és minőségtanúsítási nyilatkozat valódiságáért, továbbá felel a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén. A Hirdető az eljáró hatóság vagy szerv, illetve a Szolgáltató  felhívására a Hirdetés részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a  Hirdető nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felel  meg a valóságnak. A Hirdető az ezen kötelezettségének elmulasztása következtében a  Szolgáltatónál, mint a Hirdetés közzétevőjénél felmerülő valamennyi kár és bírság  megtérítésére köteles.  

A Szolgáltató szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés  felső határa az egyedi megrendelésben meghatározott összeg. A Szolgáltató nem felelős a  különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következménnyel járó károkért, elmaradt  haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnév megsértéséért vagy a várt megtakarítás 

elmaradásáért. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket, illetve a nem vagyoni kárt is.  

A Hirdető bármely reklamációját a Hirdetés megjelenését követő 14 (tizennégy) naptári napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél  – amennyiben ezekre az egyedi megrendelések, illetve a Hirdetési Megállapodás nem tartalmaz rendelkezést – a hatályos jogszabályok rendelkezéseit és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait kell figyelembe venni.  

A Szolgáltató és a Hirdető a Hirdetési Megállapodás létrejöttével kötelezik magukat, hogy az esetlegesen felmerülő vitáikat békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre és 

bármely fél bírósági eljárást kíván kezdeményezni, úgy arra az esetre a Hirdető és a Szolgáltató pertárgyértéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  

Jelen Általános Szerződési Feltételekre a magyar jog az irányadó.  

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. január 1. napján lép hatályba.  Budapest, 2024. január 1.